Tag: 2020

video

Polska gospodarka – stan na koniec 2020 roku

https://www.youtube.com/watch?v=B-TghJ_Av0Q