Oto treść Porozumienia Komitetu Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt. Wszystkie Związki, Stowarzyszenia i inne Organizacje, jak również osoby indywidualne, które chcą współpracować z Komitetem lub działać w ramach Komitetu, są zobowiązane podpisać Porozumienie.

W ramach podpisanego Porozumienia, w Komitecie znalazły się organizację hodowców psów i kotów, hodowców zwierząt futerkowych, związki zawodowe rolnicze z Marcinem Bustowskim i Sławomirem Izdebskim, ale również organizacje nie związane z rolnictwem. Wszystkie wspomniane podmioty współpracują w ramach Komitetu i na rzecz podmiotów, które się w nim znajdują.

Porozumienie

§ 1

1. Celem niniejszego porozumienia, zwanego dalej „Porozumieniem”, jest nawiązanie współpracy i wspólnego dalszego działania na rzecz szeroko pojętego, efektywnego rozwoju HODOWLI ZWIERZĄT w Polsce, DOBRA POLSKIEGO ROLNICTWA, KYNOLOGII oraz FELINOLOGII.
Współpraca, o której mowa w ust. 1, będzie w szczególności ukierunkowana na:
1) wymianę informacji i doświadczeń Stron Porozumienia, w zakresie prowadzonej, bieżącej działalności statutowej, gospodarczej;
2) identyfikowanie barier administracyjno – prawnych w prowadzeniu tej działalności;
3) podejmowanie wspólnych działań, w zakresie pokonywania tych barier poprzez:
a) prewencyjne wskazywanie administracji rządowo – samorządowej rozwiązań problemów,
b) w przypadku braku efektów działań administracji rządowo – samorządowej podejmowanie innych działań dozwolonych prawem w tym protestów,
które pozwolą uzyskać oczekiwany przez Strony czy Stronę Porozumienia
efekt.
4) Strony Porozumienia będą realizować działania promocyjne oraz informacyjne dotyczące bieżącej działalności członków Porozumienia jak również długofalowej strategii działania, w kontekście dokumentów programowych poszczególnych Resortów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz agend Unii Europejskiej, obejmujących swoim zakresem Obszary Wiejskie i Hodowli Zwierząt.
5) Strony Porozumienia będą prowadzić działania mające na celu promocję
i wdrażanie idei innowacyjności, transferu wiedzy i innowacji na obszarach wiejskich i hodowli zwierząt, kynologii a także podniesienia świadomości w zakresie znaczenia komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań w obszarze rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu spożywczego, w tym również we współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi działającymi w tym zakresie.

2. Strony Porozumienia zgadzają się, że przy wykonywaniu Porozumienia będą podejmowały działania w ramach swoich kompetencji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami.

3. Podmioty zrzeszone pod nazwą KOMITET OBRONY POLSKIEGO ROLNICTWA I HODOWCÓW ZWIERZĄT (KOPRiHZ) zachowują autonomiczność własną.

§ 2

Strony Porozumienia – Członkowie Założyciele powołają Stowarzyszenie, które będzie posiadało osobowość prawną i będzie reprezentowało Porozumienie. Na Zebraniu Plenarnym zostanie przedstawiony projekt Statutu Stowarzyszenia, zostaną wybrane władze i siedziba, określone będą także zasady finansowania działalności Stowarzyszenia.

§ 3

Strony AKCEPTUJĄ treść porozumienia potwierdzając własnoręcznym podpisem przez osobę wyznaczoną do reprezentowania strony w Porozumieniu. Lista z podpisami stanowi tożsamą część Porozumienia

§ 4

1. Strony Porozumienia zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć określonych Porozumieniem oraz Statutem Stowarzyszenia, w ramach wzajemnej współpracy.

2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one poddawane pod rozstrzygnięcie sądom właściwym dla Strony pozywającej.

Komitet Obrony Rolnictwa i Hodowców Zwierząt protestuje przed Sejmem (video relacja)

26 lutego 2019 r. odbyła się manifestacja Komitetu Obrony Rolnictwa i Hodowców Zwierząt (KOPRiHZ) w Warszawie. Rozpoczęła się pod pomnikiem Witosa. Jeszcze przed rozpoczęciem na Placu Trzech Krzyży gromadzili się uczestnicy i media. Dariusz Grabowski, przewodniczący KOPRiHZ udziela wywiadu dla telewizji. Maria Sowińska, wiceprezes KOPRiHZ mówi o przyczynach i celach protestu. Marcin Bustowski, szef Solidarności […]

Read more

[Total_Soft_Poll id=”28″]

Jak oceniasz?

kliknij na gwiazdkę, aby ocenić

średnia ocen 0 / 5. ilość głosów 0

jeszcze nie oceniano

jeśli uznałeś, że to dobre...

... polub nas w mediach społecznościowych

Nie spodobało się? Przykro nam...

Pomóż nam publikować lepsze teksty

Powiedz nam, jakie wolałbyś teksty na pnp24.pl?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here